عدم صعود سبزپوشان در مسابقات قهرمان باشگاهی جوانان

     بعدر از پایان دوره مقدماتی مسابقات قهرمان باشگاهی جوانان، تیم پاس در کمال شایستگی از گروه خود صعود نکرد و حذف شد. 

     تیم پاس با تیمهای خلیج فارس و دریانوردان در امتیاز ۱۳ مساوی شدند اما تیمهای فوق الذکر به علت تفاضل گل بهتر از گروه خود صعود کردند. 

     به گفته سرپرست فوتبال پاس یکی از اصلی ترین علل صعود نکردن پاس عدم استفاده مربی سابق تیم از تمامی نیروهای کار آمد بوده است.